Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) sự điều tần, điều chỉnh tần số