Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frequency /'fri:kwənsi/  

 • Danh từ
  tính thường hay xảy ra
  the frequency of earth-quakes in Japan
  sự thường hay xảy ra động đất ở Nhật Bản
  (vật lý, toán học, y học) tần số
  frequency of the pulse
  tần số mạch đập
  word frequency
  tần số xuất hiện của từ

  * Các từ tương tự:
  frequency agility, frequency band, frequency bridge, frequency channel, frequency control, frequency conversion, frequency demodulation, frequency demultiplier, frequency detection