Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freezing-mixture /'fri:ziɳ mikstʃə/  

  • Danh từ
    (hoá học) hỗn hợp làm đông