Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freezing point /'fri:ziηpɔint/  

  • (cách viết khác freezing)
    điểm đông
    tối nay nhiệt độ sẽ xuống 3 độ dưới điểm đông