Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freezer /'fri:zə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác deep freeze) phòng lạnh
    ngăn đá (trong tủ lạnh)