Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freeze-dry /,fri:z'drai/  

  • Động từ
    (freeze-dried)
    ướp lạnh hong khô (thực phẩm)