Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tự do (không phải là nô lệ)
    người được hưởng những quyền công dân đặc biệt (của một thành phố…)