Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freedom ride /'fri:dəm'raid/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi vậm động chống phân biệt chủng tộc (bằng xe buýt, về miền Nam)