Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freedom fighter /'fri:dəmfaitə[r]/  

  • chiến sĩ đấu tranh cho độc lập đất nước