Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freakishness /'fri:ki∫nis/  

  • Danh từ
    tính bất bình thường