Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

freakishly /'fri:ki∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] bất bình thường