Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

francophone /'fræηkəʊfəʊn/  

  • Danh từ, Tính từ
    [người] nói tiếng Pháp
    the francophone countries of West Africa
    các nước nói tiếng Pháp ở Tây Phi