Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frame-house /'freimhaʊs/  

  • Danh từ
    nhà toàn bằng gỗ (sườn bằng gỗ, lợp bằng ván)