Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frame transfer device   

  • (Kỹ thuật) thiết bị truyền mành [TV]