Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frame check sequence   

  • (Kỹ thuật) trình tự kiểm mành