Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractiousness /'fræk∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính cau có