Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractiously /'fræk∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] cau có