Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractionate /'frækʃəneit/  

  • Ngoại động từ
    (hoá học) cắt phân đoạn