Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractionary /'frækʃənəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) phân số;bộ phận