Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractionally /'fræk∫ənəli/  

  • Phó từ
    ở mức độ rất nhỏ, tý chút
    the dancer was fractionally out of step
    diễn viên múa đã sai bước tý chút