Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) phần số lẻ, phần phân số