Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractional dimension   

  • (Kỹ thuật) chiếu từng phần