Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fractional /'fræk∫ənl/  

 • Tính từ
  [thuộc] phân số
  rất nhỏ
  a fractional difference in prices
  một sự khác nhau rất nhỏ về giá

  * Các từ tương tự:
  fractional dimension, fractional part, Fractional reserve banking, Fractional reserve system, fractionally