Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fourth-generation language   

  • (Kỹ thuật) chương ngữ thế hệ thứ tư