Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lò đúc, xưởng đúc

    * Các từ tương tự:
    foundry-man