Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forward compatibility   

  • (Kỹ thuật) tính tương thuận, tương thích tiến