Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forward blocking voltage   

  • (Kỹ thuật) điện áp đóng thuận