Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forward biased junction   

  • (Kỹ thuật) tiếp giáp có thiên áp thuận