Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forward biased diode   

  • (Kỹ thuật) đèn hai cực có thiên áp thuận