Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thiên áp thuận; dịch thuận

    * Các từ tương tự:
    forward biased diode, forward biased junction