Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortunately /'fɔ:t∫ənətli/  

  • Phó từ
    [một cách] may mắn, may thay
    I was latebut fortunately the meeting hadn't started
    tôi đến trễ nhưng may thay cuộc họp chưa bắt đầu