Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortifiable /'fɔ:tifaiəbl/  

  • Tính từ
    có thể củng cố được, có thể làm cho vững chắc thêm