Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortieth /'fɔ:tiəθ/  

  • Đại từ, Định từ
    thứ bốn mươi
    Danh từ
    một phần bốn mươi