Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortalice /fɔ:təlis/  

  • Danh từ
    pháo đài nhỏ, công sự ngoài thành
    (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) pháo đài