Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formalisation /,fɔ:məlai'zei∫n/  

  • Danh từ
    (như formalization)