Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formaline /'fɔ:məlin/  

  • Danh từ
    (hóa học)
    fomalin