Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formaldehyde /fɔ:'mældihaid/  

  • Danh từ
    (hóa học)
    fomandehyt