Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hình chạc; chia nhánh, chẻ hai
    a bird with a forked tail
    con chim có đuôi chẻ hai