Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đuôi chẻ (chim)