Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fork-lift truck /,fɔ:klift'trʌk/  

  • máy trục nâng