Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fork tone modulation   

  • (Kỹ thuật) biến điệu bằng âm thoa