Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forgather /fɔ:'gæðə[r]/  

  • Động từ
    (cách viết khác foregather)
    tụ họp, hội họp