Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foretaste /'fɔ:teist/  

  • Danh từ
    foretaste of something
    sự nếm trước (nghĩa bóng); sự hình dung trước
    a foretaste of the fierce conflict to come
    sự hình dung trước cuộc xung đột ác liệt sắp diễn ra