Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forelock /'fɔ:lɒk/  

  • Danh từ
    món tóc phía trên trán
    touch (tug…) one's forelock
    đưa tay lên trán chào kính trọng (thuở xưa)