Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forefront /'fɔ:frʌnt/  

  • Danh từ
    (số ít)
    vị trí hàng đầu
    she has been in (atthe forefront in the struggle for women's rights
    bà ta đã ở vị trí hàng đầu trong đấu tranh cho nữ quyền