Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forefinger /'fɔ:,fiηgə[r]/  

  • Danh từ
    ngón tay trỏ