Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forcibly /'fɔ:səbli/  

  • Phó từ
    bằng vũ lực
    [một cách] mạnh mẽ, [một cách] đầy sức thuyết phục