Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forced march /,fɔ:st'mɑ:t∫/  

  • cuộc hành quân cấp tốc