Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forced landing /,fɔ:st'lændiη/  

  • sự hạ cánh khẩn cấp