Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forced labour /,fɔ:st'leibə[r]/  

  • lao động cưỡng bức, lao động khổ sai